نمونه سوالات 3ds Max – طراحی معماری با نرم افزار 3dMax

نمونه سوالات تستی آزمون سازمان فنی و حرفه ای - سری اول

سری اول شامل صد سوال

پاسخ سوالات: گزینه صحیح به صورت زیر خط دار مشخص شده است ممکن است در برخی درست نمایش داده نشود اگر سوالی پاسخش ج باشد زیر خط (UnderLine) درست دیده نمی شود و ج جواب سوال می باشد.

این سوالات برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تدوین شده و کتابی به همین نام هم توسط اینجانب چاپ شده و می توانید از این تستها برای موفق شدن در آزمون تستی تری دی اس مکس استفاده کنید. ( بیشتر سوالات موجود در سایتها که فروخته می شود از همینجا کپی شده است پس لطفاً نخرید و از همین استفاده بفرمائید ان شالله که موفق می شوید.)

1) براي ذخيره موقتي يك صحنه در حافظه اصلي كامپيوتر از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:1 متوسط

الف: Cut

ب: Copy

ج: HOLD

د: FETCH

 

2) براي تغییر آرایش یا چیدمان صحنه ها از چه مسيري بايد استفاده كرد؟ت:1 سخت

الف: Configure Paths / File

ب: Customize /  Viewport Layout

ج: Customize /  Viewport configuration

د: Customize /  Layout

 

3) کدام  نور به عنوان همه سویه استفاده میشود؟ ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target Spot

ج: Direct

د: Sky

 

4) كدام يك از ابزارهاي كنترلي ويوپورت زير در نماي پرسپكتيو با نماهاي عمود بر صفحه تفاوت دارد؟ت:7 متوسط

الف: Arc

ب: Pan

ج: Field Of View

د: Zoom

 

5) كدام تركيب كليدي براي نمايش شبكه شطرنجي راهنما بكار ميرود؟ت:1 سخت

الف: G

ب: Alt+ G

ج: Ctrl+ G

د: Shift + G

 

6) كدام يك ازShape هاي زير داراي ظاهر سه بعدي است؟ت:2 آسان

الف: Text

ب: Section

ج: Helix

د: Arc

 

7) براي همسوسازي اجسام از چه دستور استفاده ميشود؟ت:7 آسان

الف: Align

ب: Clone

ج: Mirror

د: Position

 

8) براي ساختن يك آرايه دايره اي با دوران مشخص بايد از كدام حالت استفاده كرد؟ت:4 متوسط

الف: Move

ب: Rotate

ج: Scale

د: Re-Orient

 

9)از چه ابزاري جهت توزيع يك مجموعه از كپي‌ها بين دو نقطه در طول يك مسير يا خط مستقيم استفاده ميشود؟ت:7 متوسط

الف: Mirror

ب: Snapshot

ج: Array

د: Spacing Tools

 

10) براي ساختن يك آرايه عكس فوري از يك جسم در حال حركت از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:9 سخت

الف: Mirror

ب: Snapshot

ج: Array

د:   Spacing

 

11) براي پخش انيميشن از انتها تا ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟ت:9 متوسط

الف: Ping Pong

ب: Real Time

ج: Forward

د: Reverse

 

12) براي ظاهر كردن مسير حركت يك جسم متحرك از كدام گزينه بايد استفاده كرد؟ت:9 متوسط

الف: Path

ب: Vertex

ج: Segment

د: Trajectory

 

13) در 3d Max سرعت اجراي انيميشن براي فيلمهاي NTSC چند فريم  در ثانيه است؟ت:9 سخت

الف: 25

ب: 29.97

ج: 24

د: 30

 

14) كدام يك از اجسام زير مجازي است؟ت:2 متوسط

الف: Teapot

ب: Box

ج: Dummy

د: Virtual

 

15) مشاهده سلسله مراتب Link  در كدام پنجره امكان پذير است؟ت:4 متوسط

الف: Hierarchy

ب: Schematic View

ج: Track View

د: Display

 

16) براي ايجاد خميدگي در يك جسم در طول آن بطور يكنواخت از كدام دستور ميتوان استفاده كرد؟ت:7 متوسط

الف: Lathe

ب: Twist

ج: Extrude

د: Bend

 

17) براي ارتفاع دادنSpline چه دستوري كاربرد دارد؟ت:5 آسان

الف: Bevel

ب: Lathe

ج: Extrude

د: Bend

 

18) كدام يك از دستورات زير داراي يك جسم فرعي است؟ ت:5 متوسط

الف: Extrude

ب: Bevel

ج: Lathe

د: Bend

 

19) براي اينكه سطح داخلي جسم رندر شود چه بايد كرد؟ ت:10 سخت

الف: بايد يك سطح مقطع از آن جسم را رندر كرد.

ب: بايد جسم را از نقطه قطب آن جدا كرد.

ج: بايد بردارهاي نرمال جسم برعكس شوند .

د: هرگز داخل جسم را نمي توان رندر كرد.

 

20) براي وصل يك جسم  به جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟ ت:5 متوسط

الف: Weld

ب: Divide

ج: Attach

د: Detach

 

21) از كدام دستور براي بريدن اضلاع سطح يك جسم مش استفاده مي شود؟ت:5 متوسط

الف: Slice

ب: Slice Plane

ج: Delete

د: Divide

 

22) براي دوخطه كردن يك اسپلاين از چه دستوري مي توان استفاده نمود؟ت:5 متوسط

الف: Extrude

ب: Chamfer

ج: Cycle

د: Outline

 

23) كدام يك از دستورات زير عملياتهاي بولي را روي يك اسپیلاين مركب انجام مي دهد؟ت:6 متوسط

الف: Union

ب: Trim

ج: Intersection

د: Boolean

 

24) كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه يك راس گرد شود؟ ت:5 متوسط

الف: Chamfer

ب: Cross Insert

ج: Fillet

د: Smooth

 

25) در ابزارHelix براي آنكه تمام فشردگي مارپيچ نسبت به شعاع اوليه باشد مقدار Bias چند است؟ت:2 سخت

الف: 2

ب: 1

ج: 1)

د: 0

 

26) براي بهم ريختن يك جسم از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود؟ت:4 متوسط

الف: Uniform

ب: Squash

ج: Non)Uniform

د: Translate

 

27) ازكدام فرمان درابزارArray ميتوان تمامي اجسام كه از يك مسير پيروي كنندو با مسير هم جهت شوند استفاده كرد؟ت:4 متوسط

الف: Follow

ب: Uniform

ج: Re-orient

د: Scale

 

28) براي آنكه ميزان تقسیمات يك جسم افزايش يابد چه بايد كرد؟ ت:6 متوسط

الف: استفاده از دو دستورTile  و Mesh Smooth

ب: مقدارAmount  آنرا بايد افزايش دهيم

ج: از تكنيك اجسام مركب استفاده نماييم

د: مقدارSegment را افزايش دهيم

 

29) براي اضافه كردن يك يا چند جسم به مجموعه منتخب نامگذاري شده مي توان از دستور……… استفاده كرد.ت:3 آسان

الف: Intersection

ب: Subtract

ج: Attach

د: Add

 

30) براي تعيين ميزان گردي ابزار Chamfer Box چه پارامتري بايد تغيير كند؟ت:2 متوسط

الف: Axis

ب: Chamfer

ج: Segment

د: Fillet

 

31) در 3dmax چند نور پیش فرضDefault Light وجود دارد و چند تای آن به طور پیش فرض روشن می باشد ( به ترتیب از راست به چپ)ت:7 سخت

الف: 1و1

ب: 2و2

ج: 1و2

د: 2و1

 

32) در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً دو طرفه هستند؟ت:4 متوسط

الف: Copy

ب: Reference

ج: Instance

د: Pivot

 

33) برای مرتب کردن اشیاء نسبت به همدیگر و بطوریکه یکی از اشیاء موضوع اصلی باشد و بقیه نسبت به آن مرتب شوند از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:4 آسان

الف: Clone

ب: Move

ج: Array

د: Align

 

34) اگر بخواهیم در ابزار Scale به طوری عمل کنیم که حجم کلی ثابت بماند ولی بتوان در راستاهای مختلف مقیاس های متفاوتی را اعمال نمود از کدام حالت استفاده می کنیم؟ت:4 متوسط

الف: UniForm

ب: Non-Uniform

ج: Squash

د: Selectand scale

 

35) زاویه دید جلوی لنز دوربین ( میدان دید) که به حسب درجه می باشد چه نام دارد؟ت:7 متوسط

الف: Lens

ب: FOV

ج: Telephoto

د: Environment Range

 

36) برای اتصال دادن دو موضوع از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟ت:3 متوسط

الف: Explode

ب: Attach

ج: Ungroup

د: Group

 

37) برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟ ت:1 آسان

الف: Ctrl+P

ب: Shift+W

ج: Alt+P

د: P

 

38) در خطوط  دو بعدی یا Line ، گره ای که نوک تیز باشد چه نام دارد؟ت:2 آسان

الف: Corner

ب: Smooth

ج: Bezier

د: Smooth+ Bezier

 

39) برای انحنای گوشه های مستطیل در فرمان Rectangle از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:2 متوسط

الف: Length

ب: Width

ج: Corner Radius

د: Smooth

 

40) اگر بخواهیم یک فرمت غیر از Max را به درون محیط برنامه بیاوریم از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:1 آسان

الف: Open Recent

ب: Import

ج: Export

د: Publish To DWF

 

41) اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟ت:11 متوسط

الف: Show Grid

ب: Show Statistics

ج: Show FOV

د: Show Safe Frame

 

42) برای ویرایش اشیاء دو بعدی از کدام ابزار استفاده می کنیم؟ت:12 متوسط

الف: Edit Mesh

ب: Edit Poly

ج: Edit Line

د: Edit Spline

 

43) اگر بخواهیم اشیاء که به صورت گروه در آمده اند به یک گروه کلی تبدیل شوند چه دستوری است؟ت:3 متوسط

الف: Group

ب: Assembly

ج: Attach

د: Merge

 

44) کدام ماده به حالت ترکیبی بوده و بیشتر روی سطح براق جسم تمرکز دارد؟ت:8 متوسط

الف: Ink ‘n Paint

ب: Shellac

ج: Double sided

د: Top / Bottom

 

45) اگر بخواهیم درصد عبور نور از جسم را کنترل کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط

الف: Transformation

ب: Self illumation

ج: Opacity

د: Light Advanced

 

46) برای ایجاد فیلم به طول 300 فریم چه تنظیمی را باید انجام داد؟ ت:9 سخت

الف: در قسمت Time Configuration و عدد End Time را روی 299 تنظیم می کنیم.

ب: در نوار Time Line در پائین پنجره Max روی عدد 100 دابل کلیک کرده و عدد 299 را وارد می کنیم.

ج: در هنگام رندر تنظیم می کنیم که 300 فریم را رندر گیری کند.

د: در حین تنظیم دوربین برای فیلم برداری از فریم 0 تا 299 ( جمعاً 300 فریم ) را فیلم برداری کرده و رندر را روی 299 تنظیم کنیم.

 

47) کیفیت خروجی تصویر Resolution در حین کدام عمل قابل تنظیم است. ت:10 آسان

الف: Modeling

ب: Light

ج: Material

د: Render

 

48) کدام ابزار یک  از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموارتر نشان می دهد؟ت:12 آسان

الف: High Light

ب: Wire frame

ج: Smooth

د: Lit Wire frame

 

49) تركيب صفحه كليدي نمايFront  داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 متوسط

الف: Shift + F

ب: Alt + F

ج: Ctrl + F

د: F

 

50) در كدام شيوه نمايشي وجه های جسم نمايش داده مي شود؟ت:3 متوسط

الف: WIRE FRAME

ب: SMOOTH

ج: FACET

د: Bounding Box

 

51) براي تغيير ابعاد یکنواخت يك جسم از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:4 آسان

الف: Squash Scale

ب: Uniform Scale

ج: Scale

د: Rotate

 

52) براي ساختن يك آرايه با تغییر ابعاد یکسان بايد از كدام حالت استفاده كرد؟ت:4 متوسط

الف:  Scale Transform

ب: Uniform

ج: Pivot Point Center

د: Re-orient

 

53) براي تعيين ميزان گردي ابزار Chamfer Box چه پارامتري بايد تغيير كند؟ت:2 متوسط

الف: Axis

ب: Chamfer

ج: Segment

د: Fillet

 

54) برای مشاهدة مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:1 سخت

الف: Auto Backup

ب: Customize

ج: Configure Paths

د: View Paths

 

55) در فرمان Helix کدام گزینه باعث می شود که چرخش ها و مارپیچ ها به ابتدای مارپیچ نزدیکتر باشند؟ت:2 سخت

الف: Bias منفی

ب: Bias مثبت

ج: Turns منفی

د:  Turnsمثبت

 

56) در فرمان Line   اگر بخواهیم شیب منحنی در دو طرف گره یکسان نباشد ، کدام گزینه بکار می رود؟ت:2 متوسط

الف: Smooth

ب: Adaptive

ج: Corner

د: Bezier

 

57) برای انتخاب حالتهای مختلف نمایش موضوعات در ویوپورت ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:10 سخت

الف: View port Configuration

ب: Rendering / Environment

ج: Disable Texture

د: Rendering /  Track View

 

58) کدام دکمه برای قفل کردن مجموعه انتخابی استفاده می شود؟ت:3 سخت

الف: Selection Toggle

ب: Selection Lock

ج: Group Lock

د: Group Toggle

 

59) در ابزار Spacing برای اینکه اجسام به صورت یکنواخت تقسیم شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:6 سخت

الف: Divide Evenly

ب: Centered

ج: End Offset

د: Count

 

60) برای تغییر Frame Mode  به Key Mode در نوار زمان ، کدام گزینه به کار می رود؟ت:9 سخت

الف: Snap Toggle

ب: Next Frame Key

ج: Current Frame

د: Key Mode Toggle

 

61) برای تکرار یک انیمیشن از فریم ابتدایی تا فریم انتهایی و برعکس کدام حالت را در وضعیت LOOP انتخاب میکنیم؟ت:9 سخت

الف: Reverse

ب: Ping-Pong

ج: Forward

د: Backward

 

62) کدام جمله در مورد پنجره Modifier Stack صحیح نیست؟ت:10 سخت

الف : ترتیب قرار گیری دستورات اصلاحی در این پنجره مهم نیست.

ب: دستورات اصلاحی اعمال شده به جسم در این محل نشان داده می شود.

ج: پارامترهای دستورات اصلاحی اعمال شده ، در دسترس است.

د: دستورات از نوع Instance به صورت توپر (bold) نشان داده می شوند.

 

63) در هنگام Deformation ، پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟ت:6 متوسط

الف: باریک کردن موضوع

ب: تغییر مقیاس موضوع

ج: پخ زدن موضوع

د: چرخاندن و پیچاندن موضوع

 

64) در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟ت:6 سخت

الف: Decay

ب: Strength

ج: Planner

د: Conform

 

65) در تابع Edit Spline برای ویرایش اضلاع یا لبه های موضوع ، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ت:6 متوسط

الف: Spline

ب: Vertex

ج: Segment

د: Face

 

66) کدام تابع است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد؟ت:6 آسان

الف: Union

ب: Intersection

ج: Subtraction

د: Chamfer

 

67) در مدلسازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟ت:10 سخت

الف: Rectangle

ب: Line

ج: Circle

د: Text

 

68) کدامیک از اجسام مرکب زیر ، یک جسم را به جسم دیگری متصل می کند؟ت 10 سخت

الف: Scatter

ب: Conform

ج: Shape Merge

د: Connect

 

69) کدام گزینه در مورد دوربین ها درست نیست ؟ت:7 متوسط

الف :  دوربین از نوع Target قابلیت چرخش در همه جهات را دارد.

ب:  برای فعال شدن نمای دوربین ، دکمه C را فشار می دهیم.

ج:  دوربین Free  برای انیمیت به کار می رود.

د:  در دوربین هرچه فاصله کانونی کمتر باشد ، میدان دید بیشتر است.

 

70) در نورپردازی از چه نوری به عنوان نورکلیدی استفاده می کنیم؟ ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target Spot

ج: Direct

د: Sky

 

71) در پنجره Material Editor توسط کدام گزینه می توانید رنگ ماده در برابر نور را تنظیم کنید؟ت:8 متوسط

الف: Ambient

ب: Diffuse

ج: Specular

د: Opacity

 

72) در قسمت Map پنجره Material Editor ، کدام نقش با توجه به رنگهای تصویر بیت مپ مورد نظر ، روی سطح جسم برآمدگی یا تورفتگی ایجاد می کند؟ت:8 متوسط

الف: Bump

ب: Reflection

ج: Orientation

د: Diffuse

 

73) ماده ای به اجسام صحنه اعمال شده باشد چه نام دارد؟ت:8 آسان

الف: Slot

ب: Material

ج: Map

د: Hot

 

74) در پنجره Render ، با انتخاب گزینه Range می توان …………. را Render  کرد.ت:10 سخت

الف: فقط یک فریم

ب: فریمهای ابتدایی

ج: محدوده ای از فریمها

د: تمامی فریمها

 

75) برای افزودن یک افکت از نوع پس زمینه در پنجره Environment ، کدام گزینه بکار می رود؟ت:10 سخت

الف: Tint

ب: Environment Map

ج: Bitmap

د: Material Browser

 

76) کدام فرمت زیر می تواند توسط برنامه مورد Import قرار گیرد؟ ت:10 سخت

الف: Corel draw

ب: Photoshop

ج: Illustrator

د: Visual basic

 

77) کدام یک از حالتهای زیر موضوع را طبعیتر و هموارتر نشان می دهد؟ت:3 آسان

الف: Bounding box

ب: Wire frame

ج: Lit wire frame

د: Smooth

 

78) برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟ت:4 آسان

الف: Clone

ب: Align

ج: Array

د: Rotate

 

79) برای مدل سازی یک فنجان یا جام کدام روش حجم سازی را بکار می برید؟ت:12 سخت

الف: Extrude

ب: Lathe

ج: Loft

د: Bevel

 

80) کدام دستور جهت انحنا و خم کردن موضوع استفاده می شود؟ت:5 متوسط

الف: Bend

ب: Edit spline

ج: Taper

د: Edit mesh

 

81) کدام دستور جهت منحنی کردن گوشه های ترسیم بکار میرود؟ت:5 متوسط

الف: Bend

ب: Chamfer

ج: Taper

د: Fillet

 

82) کدام گزینه یک سیستم ذره ای می باشد؟ت:6 متوسط

الف: Fog

ب: Volume light

ج: Patch

د: Snow

 

83) برای قرار دادن تصویر روی سطوح بیرونی و درونی یک موضوع از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 سخت

الف: Wire

ب: Facet

ج: Face map

د: 2-Sided

 

84) تعداد دفعات تکرار شدن یک نقش یا map بر روی جسم از کدام گزینه است؟ت:8 متوسط

الف: Offset

ب: Texture

ج: Tiling

د: Rotate

 

85) برای ایجاد حالت انیمیشن کدام ابزار بکار می رود؟ت:9 آسان

الف: Ambient

ب: Animate

ج: Fire ball

د: Position ranges

 

86) کدام دستور برای متحد کردن 2 موضوع بکار می رود؟ت:3 آسان

الف: Explode

ب: Attach

ج: Ungroup

د: Ngon

 

87) کلید میانبر نمای پایین کدام است؟ت:3 متوسط

الف: F

ب: B

ج: U

د: P

 

88) می خواهیم دستوری روی موضوع پیاده کنیم تا تحت ویرایش یا اصلاح قرار نگیرد.ت:3 متوسط

الف: Hide

ب: Hide by hit

ج: Freeze

د: Unfreeze

 

89) برای حرکت دوربین روی مسیر دلخواه از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:7 سخت

الف: Trajectory

ب: Create

ج: Move in Camera

د: Animate Camera

 

90) برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود،کدام فرمان بکار میرود؟ت:4 متوسط

الف: Align

ب: Clone

ج: Array

د: Mirror

 

91) گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟ت:2 سخت

الف: اریب کردن گوشه ها

ب: انحنای گوشه ها

ج: چند ضلعی به دایره تبدیل می شود

د: تنظیم حالت محیطی یا محاطی

 

92) گزینه Refine در فرمان Edit Spline برای جه کاری مورد استفاده قرار می گیرد؟ت:5 متوسط

الف: گره ای را در موقعیت دلخواهی از شکل اضافه می کند.

ب: یک گره را به دو گره تبدیل می کند.

ج: چندین گره را توسط خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می کند.

د: شکل را بصورت بسته رسم میکند.

 

93) برای نرمتر کردن یا ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده می شود؟ت:8 سخت

الف: Shine strength

ب: Ambient

ج: Soften

د: Face map

 

94) برای اضافه کردن یک جسم به یک گروه ابتدا کدام ابزار بکار می رود؟ت:3 متوسط

الف: Assembly

ب: Open

ج: Attach

د: Detach

 

95) برای مشاهده نورهای صحنه و کنترل و مدیریت آنها کدام گزینه بکار می رود؟ت:7 سخت

الف: Light Tracer

ب:Light lister

ج:Light View

د:Light Management

 

96) در کدام قسمت انیمیشن می توان مسیر را تبدیل به Spline کرد؟ ت:9 سخت

الف:Assign Controller

ب:Path constraint

ج:PRS parameter

د:Trajectories

 

97) برای آنکه کل فریم های موجود رندر گرفته شود کدام حالت استفاده می شود؟ت:10  متوسط

الف:Single

ب:Active Time Segment

ج:Range

د:Frame

 

98) کدام یک از گزینه های زیر از فرمت های خروجی رندر نمی باشد؟ت:10 سخت

الف:AVI

ب:CIN

ج:EPS

د:DWG

 

99) برای ایجاد پیچش در یک موضوع از کدام اصلاح گر استفاده می شود؟ت:5 آسان

الف: Bend

ب:Taper

ج:Twist

د:Noise

 

100) از کدام اصلاح گر برای کاهش تعداد گره ها و سطح های موضوع استفاده می شود؟ت:6 متوسط

الف:MultiRes

ب:UVW Map

ج:Spherify

د:FFD

 

‫4 دیدگاه ها

    1. پاسخ سوالات: گزینه صحیح به صورت زیر خط دار مشخص شده است ممکن است در برخی درست نمایش داده نشود اگر سوالی پاسخش ج باشد زیر خط (UnderLine) درست دیده نمی شود و ج جواب سوال می باشد.

  1. پاسخ سوالات: گزینه صحیح به صورت زیر خط دار مشخص شده است ممکن است در برخی درست نمایش داده نشود اگر سوالی پاسخش ج باشد زیر خط (UnderLine) درست دیده نمی شود و ج جواب سوال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا