نمونه سوالات 3ds Max – سری دوم

نمونه سوالات تستی آزمون سازمان فنی و حرفه ای

نام رشته: طراح معماری با نرم افزار 3dmax

کد استاندارد: 6/1/2/54/32-0

تعداد سوال: 200

طراح:  سید وحیدحیدری –

سری دوم شامل دویست سوال تستی

پاسخ سوالات: گزینه صحیح به صورت زیر خط دار مشخص شده است ممکن است در برخی درست نمایش داده نشود اگر سوالی پاسخش ج باشد زیر خط (UnderLine) درست دیده نمی شود و ج جواب سوال می باشد.

این سوالات برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تدوین شده و کتابی به همین نام هم توسط اینجانب چاپ شده و می توانید از این تستها برای موفق شدن در آزمون تستی تری دی اس مکس استفاده کنید. ( بیشتر سوالات موجود در سایتها که فروخته می شود از همینجا کپی شده است پس لطفاً نخرید و از همین استفاده بفرمائید ان شالله که موفق می شوید.)

 

 

 • براي ذخيره موقتي کامل يك صحنه در حافظه اصلي كامپيوتر از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:1 متوسط

الف: Cut

ب: Copy

ج: HOLD

د: FETCH

 

 • براي تکثیر (ایجاد یک شی مانند شی انتخاب شده) يك شی از كدام کلید سریع استفاده مي شود؟ت:1 متوسط

الف: CTRL+ C

ب: CTRL+ V

ج: CTRL+A

د: CTRL+ S

پاسخ سوالات: گزینه صحیح به صورت زیر خط دار مشخص شده است ممکن است در برخی درست نمایش داده نشود اگر سوالی پاسخش ج باشد زیر خط (UnderLine) درست دیده نمی شود و ج جواب سوال می باشد.

سری دوم سوالات 275 سوال

 • براي تغییر آرایش یا چیدمان نما ها از چه مسيري بايد استفاده كرد؟ ت:1 سخت

الف: Configure Paths / File

ب: Customize /  Viewport Layout

ج: Customize /  Viewport configuration

د: Customize /  Layout

 

 • کدام نور به عنوان همه سویه استفاده میشود؟ ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target Spot

ج: Direct

د: Sky

 

 • کدام نور به عنوان هدف دار استفاده میشود؟ ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target Spot

ج: Direct

د: Sky

 

 • کدام نور به عنوان مستقیم استفاده میشود؟ ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target Spot

ج: Direct

د: Sky

 

 

 

 • كدام تركيب كليدي براي نمايش شبكه شطرنجي راهنما (Grid) بكار ميرود؟ت:1 سخت

الف: G

ب: Alt+ G

ج: Ctrl+ G

د: Shift + G

 

 • كدام يك ازShape هاي (اَشکال) زير داراي ظاهر سه بعدي است؟ت:2 سخت

الف: Text

ب: Section

ج: Helix

د: Arc

 

 • با كدام يك ازShape هاي (اَشکال) زير می توان کمان ایجاد کرد است؟ت:2 آسان

الف: Text

ب: Section

ج: Helix

د: Arc

 

 • با كدام يك ازShape هاي (اَشکال) زير می توان متن ایجاد کرد است؟ت:2 آسان

الف: Text             

ب: Section

ج: Helix

د: Arc

 

 • براي همسو سازي و تراز کردن اجسام از چه دستوری استفاده ميشود؟ت:7 آسان

الف: Align

ب: Clone

ج: Mirror

د: Position

 

 • براي قرینه سازی از چه دستوری استفاده ميشود؟ت:7 آسان

الف: Align

ب: Clone

ج: Mirror              

د: Position

 

 • براي ساختن يك آرايه دايره اي با دوران یا چرخش مشخص در ابزار Array بايد از كدام حالت استفاده كرد؟ت:4 متوسط

الف: Move

ب: Rotate

ج: Scale

د: Re-Orient

 

 • از چه ابزاري جهت توزيع و پخش کردن یک شی بين دو نقطه در طول يك مسير يا خط استفاده ميشود؟ت:7 متوسط

الف: Mirror

ب: Snapshot

ج: Array

د: Spacing Tools

 

 • براي ساختن يك آرايه عكس فوري از يك جسم در حال حركت از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:9 سخت

الف: Mirror

ب: Snapshot

ج: Array

د:   Spacing

 

 • براي پخش انيميشن از انتها به ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟ت:9 متوسط

الف: Ping Pong

ب: Real Time

ج: Forward

د: Reverse

 

 • براي پخش انيميشن از ابتدا به انتها و مجدا از انتها به ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟ت:9 متوسط

الف: Ping Pong

ب: Real Time

ج: Forward

د: Reverse

 

 • براي ظاهر كردن مسير حركت يك جسم متحرك از كدام گزينه بايد استفاده كرد؟ت:9 متوسط

الف: Path

ب: Vertex

ج: Segment

د: Trajectory

 

 • در 3dsMax سرعت اجراي انيميشن براي فيلمهاي PAL چند فريم  در ثانيه است؟ت:9 سخت

الف: 25

ب: 29.97

ج: 24

د: 30

 

 • در 3dsMax سرعت اجراي انيميشن براي فيلمهاي NTSC چند فريم  در ثانيه است؟ت:9 سخت

الف: 25

ب: 29.97

ج: 24

د: 30

 

 

 • كدام يك از اجسام زير مجازي است؟ت:2 متوسط

الف: Teapot

ب: Box

ج: Dummy

د: Virtual

 

 • مشاهده سلسله مراتب Link  در كدام پنجره امكان پذير است؟ت:4 متوسط

الف: Hierarchy

ب: Schematic View

ج: Track View

د: Display

 

 • براي ايجاد خميدگي در يك جسم از كدام اصلاحگر (Modifier) ميتوان استفاده كرد؟ت:7 متوسط

الف: Lathe

ب: Twist

ج: Extrude

د: Bend

 

 • براي ايجاد چرخش و پیچش در يك جسم از كدام اصلاحگر (Modifier) ميتوان استفاده كرد؟ت:7 متوسط

الف: Lathe

ب: Twist

ج: Extrude

د: Bend

 

 • براي ارتفاع دادن و برجسته کردن اَشکال یا Spline چه دستوري كاربرد دارد؟ت:5 آسان

الف: Bevel

ب: Lathe

ج: Extrude

د: Bend

 

 • كدام يك از دستورات زير داراي يك مولفه فرعي است؟ ت:5 متوسط

الف: Extrude

ب: Bevel

ج: Lathe

د: Bend

 

 • براي اينكه سطح داخلي جسم رندر شود چه بايد كرد؟ ت:10 سخت

الف: بايد يك سطح مقطع از آن جسم را رندر كرد.

ب: بايد جسم را از نقطه قطب آن جدا كرد.

ج: بايد بردارهاي نرمال جسم برعكس شوند .

د: هرگز داخل جسم را نمي توان رندر كرد.

 

 • براي وصل کردن  يك جسم  به جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟ ت:5 متوسط

الف: Weld

ب: Divide

ج: Attach

د: Detach

 

 • براي جدا کردن يك جسم  از جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟ ت:5 متوسط

الف: Weld

ب: Divide

ج: Attach

د: Detach

 

 

 • از كدام دستور براي بريدن اضلاع سطح يك جسم مش (Mesh) استفاده مي شود؟ت:5 متوسط

الف: Slice

ب: Slice Plane

ج: Delete

د: Divide

 

 • براي دو خطه كردن يك خط یا Spline از چه دستوري مي توان استفاده نمود؟ت:5 متوسط

الف: Extrude

ب: Chamfer

ج: Cycle

د: Outline

 

 • براي پخ زدن یک راس یا گوشه (محل اتصال دو گره) از چه دستوري مي توان استفاده نمود؟ت:5 متوسط

الف: Extrude

ب: Chamfer

ج: Cycle

د: Outline

 

 • كدام يك از دستورات زير عملياتهاي بولي را روي يك Spline مركب انجام مي دهد؟ت:6 متوسط

الف: Union

ب: Trim

ج: Intersection

د: Boolean

 

 • كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه یک راس یا گوشه (محل اتصال دو گره) گرد شود؟ ت:5 متوسط

الف: Chamfer

ب: Cross Insert

ج: Fillet

د: Smooth

 

 • در ابزارHelix  براي آنكه تمام فشردگي مارپيچ نسبت به شعاع اوليه باشد (فشردگی همسان نباشد) مقدار Bias چند است؟ت:2 سخت

الف: 2

ب: 1

ج: 1-

د: 0

 

 • براي تغییر مقیاس يك جسم به طوریکه متناسب نباشد از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود؟ت:4 متوسط

الف: Uniform

ب: Squash

ج: None Uniform

د: Translate

 

 • براي تغییر مقیاس يك جسم به طوریکه جسم متناسب تغییر مقیاس دهد از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود؟ت:4 متوسط

الف: Uniform        

ب: Squash

ج: None Uniform

د: Translate

 

 • براي تغییر مقیاس يك جسم به طوریکه در جسم کشیدگی یا له شدگی ایجاد شود از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود؟ت:4 متوسط

الف: Uniform

ب: Squash           

ج: None Uniform

د: Translate

 

 • از كدام فرمان در ابزار Array ميتوان تمامي اجسام كه از يك مسير پيروي كنند و با مسير هم جهت شوند استفاده كرد؟ ت:4 متوسط

الف: Follow

ب: Uniform

ج: Re-orient

د: Scale

 

 • براي آنكه ميزان تقسیمات يك جسم افزايش يابد چه بايد كرد؟ ت:6 متوسط

الف: استفاده از دو دستورTile  و Mesh Smooth

ب: مقدارAmount  آنرا بايد افزايش دهيد.

ج: از تكنيك اجسام مركب استفاده نماييد.

د: مقدار Segment را افزايش دهيد.

 

 • براي اضافه كردن يك يا چند جسم به مجموعه منتخب نامگذاري شده(Selection Set)  از کدام دستور استفاده می‌شود؟ ت:3 آسان

الف: Intersection

ب: Subtract

ج: Attach

د: Add

 

 • براي تعيين ميزان گردي ابزار Chamfer Box چه پارامتري بايد تغيير كند؟ت:2 متوسط

الف: Axis

ب: Chamfer

ج: Segment

د: Fillet

 

 • در 3dsmax چند نور پیش فرض Default Light وجود دارد و چند تای آن به طور پیش فرض روشن می باشد ( به ترتیب از راست به چپ)ت:7 سخت

الف: 1و1

ب: 2و2

ج: 1و2

د: 2و1

 

 • در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً دو طرفه هستند؟ت:4 متوسط

الف: Copy

ب: Reference

ج: Instance

د: Pivot

 

 • در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً مستقل هستند؟ت:4 متوسط

الف: Copy

ب: Reference

ج: Instance

د: Pivot

 

 • در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً یک طرفه هستند؟ت:4 متوسط

الف: Copy

ب: Reference

ج: Instance

د: Pivot

 

 • برای مرتب کردن اشیا نسبت به همدیگر و بطوریکه یکی از اشیا موضوع اصلی باشد و بقیه نسبت به آن مرتب شوند از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:4 آسان

الف: Clone

ب: Move

ج: Array

د: Align

 

 • اگر بخواهیم در ابزار Scale به طوری عمل کنیم که حجم کلی جسم ثابت بماند ولی بتوان در راستاهای مختلف مقیاس های متفاوتی را اعمال نمود از کدام حالت استفاده می کنیم؟ت:4 متوسط

الف: Uniform

ب: Non-Uniform

ج: Squash

د: Select and scale

 

 • زاویه دید جلوی لنز دوربین ( میدان دید) که به حسب درجه می باشد چه نام دارد؟ت:7 متوسط

الف: Lens

ب: FOV

ج: Telephoto

د: Environment Range

 

 • برای اتصال دادن دو موضوع از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟ت:3 متوسط

الف: Explode

ب: Attach

ج: Ungroup

د: Group

 

 • برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟ ت:1 آسان

الف: Ctrl+P

ب: Shift+W

ج: Alt+P

د: P

 

 • در خطوط  دو بعدی یا Line ، گره ای که نوک تیز باشد چه نام دارد؟ت:2 آسان

الف: Corner

ب: Smooth

ج: Bezier

د: Smooth+ Bezier

 

 • در خطوط دو بعدی یا Line ، گره ای که دارای دستگیره کنترلی باشد چه نام دارد؟ت:2 آسان

الف: Corner

ب: Smooth

ج: Bezier

د: linear

 

 • در خطوط دو بعدی یا Line ، گره ای که هموار باشد و دارای دستگیره کنترلی نباشد چه نام دارد؟ت:2 آسان

الف: Corner

ب: Smooth

ج: Bezier

د: linear

 

 • برای انحنای گوشه های مستطیل در فرمان Rectangle از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:2 متوسط

الف: Length

ب: Width

ج: Corner Radius

د: Smooth

 

 • اگر بخواهیم یک فرمت غیر از Max را به درون محیط برنامه بیاوریم از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:1 آسان

الف: Open Recent

ب: Import

ج: Export

د: Publish To DWF

 

 • اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟ت:11 متوسط

الف: Show Grid

ب: Show Statistics

ج: Show FOV

د: Show Safe Frame

 

 • برای ویرایش اشیا دو بعدی از کدام ابزار استفاده می کنیم؟ت:12 متوسط

الف: Edit Mesh

ب: Edit Poly

ج: Edit Line

د: Edit Spline

 

 • اگر بخواهیم اشیا که به صورت گروه در آمده اند به یک گروه کلی تبدیل شوند چه دستوری است؟ت:3 متوسط

الف: Group

ب: Assembly

ج: Attach

د: Merge

 

 • کدام ماده به حالت ترکیبی بوده و بیشتر روی سطح براق جسم تمرکز دارد؟ت:8 متوسط

الف: Ink ‘n Paint

ب: Shellac

ج: Double sided

د: Top / Bottom

 

 • اگر بخواهیم درصد عبور نور از جسم (میزان شفافیت جسم) را کنترل کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط

الف: Transformation

ب: Self illumation

ج: Opacity

د: Light Advanced

 

 • برای ایجاد فیلم به طول 300 فریم چه تنظیمی را باید انجام داد؟ ت:9 سخت

الف: در قسمت Time Configuration و عدد End Time را روی 299 تنظیم می کنیم.

ب: در نوار Time Line در پائین پنجره Max روی عدد 100 دابل کلیک کرده و عدد 299 را وارد می کنیم.

ج: در هنگام رندر تنظیم می کنیم که 300 فریم را رندر گیری کند.

د: در حین تنظیم دوربین برای فیلم برداری از فریم 300  فیلم برداری کرده و رندر را روی 300 تنظیم کنیم.

 

 • کیفیت خروجی تصویر Resolution در حین کدام عمل قابل تنظیم است. ت:10 آسان

الف: Modeling

ب: Light

ج: Material

د: Render

 

 • کدام ابزار یک  از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموار تر نشان می دهد؟ت:12 آسان

الف: High Light

ب: Wire frame

ج: Smooth

د: Lit Wire frame

 

 • كليد سریع برای نمايFront  داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 متوسط

الف: Shift + F

ب: Alt + F

ج: Ctrl + F

د: F

 

 • كليد سریع برای نمايTop داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 متوسط

الف: Shift + T

ب: Alt + T

ج: Ctrl + T

د: T

 

 • كليد سریع برای نمايLeft داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 متوسط

الف: Shift + L

ب: Alt + L

ج: Ctrl + L

د: L

 

 • در كدام شيوه نمايشي وجه های جسم (بخش های جسم) نمايش داده مي شود؟ت:3 متوسط

الف: WIRE FRAME

ب: SMOOTH

ج: FACETS

د: Bounding Box

 

 • در كدام شيوه نمايشي جسم به صورت قاب سیمی نمايش داده مي شود؟ت:3 متوسط

الف: WIRE FRAME

ب: SMOOTH

ج: FACETS

د: Bounding Box

 

 

 • در كدام شيوه نمايشي  خود جسم نمایش داده نمی شود و فقط مکعب احاطه کننده جسم نمايش داده مي شود؟ت:3 متوسط

الف: WIRE FRAME

ب: SMOOTH

ج: FACETS

د: Bounding Box

 

 • براي تغيير ابعاد یکنواخت يك جسم از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:4 آسان

الف: Squash Scale

ب: Uniform Scale

ج: Scale

د: Rotate

 

 • براي ساختن يك آرايه با تغییر ابعاد یکسان بايد از كدام حالت استفاده كرد؟ت:4 متوسط

الف:  Scale Transform

ب: Uniform

ج: Pivot Point Center

د: Re-orient

 

 

 • برای مشاهده مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:1 سخت

الف: View – Viewport Configuration – File – Auto Backup

ب: Customize – Preference – File – Auto Backup

ج: Configure Paths –  View – Viewport Configuration – File

د: Customize – Preference – View Paths

 

 • در فرمان Helix کدام گزینه باعث می شود که چرخش ها و مارپیچ ها به ابتدای مارپیچ نزدیکتر باشند؟ت:2 سخت

الف: Bias منفی

ب: Bias مثبت

ج: Turns منفی

د:  Turnsمثبت

 

 • در فرمان Line   اگر بخواهیم شیب منحنی در دو طرف گره یکسان نباشد ، کدام گزینه بکار می رود؟ت:2 متوسط

الف: Smooth

ب: Adaptive

ج: Corner

د: Bezier

 

 • برای انتخاب حالتهای مختلف نمایش موضوعات در ویوپورت ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:10 سخت

الف: View port Configuration

ب: Rendering / Environment

ج: Disable Texture

د: Rendering /  Track View

 

 • کدام دکمه برای قفل کردن موضوعات انتخاب شده استفاده می شود؟ت:3 سخت

الف: Selection Toggle

ب: Selection Lock

ج: Group Lock

د: Group Toggle

 

 • در ابزار Spacing برای اینکه اجسام به صورت یکنواخت تقسیم شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:6 سخت

الف: Divide Evenly

ب: Centered

ج: End Offset

د: Count

 

 • برای تغییر Frame Mode  به Key Mode در نوار زمان ، کدام گزینه به کار می رود؟ت:9 سخت

الف: Snap Toggle

ب: Next Frame Key

ج: Current Frame

د: Key Mode Toggle

 

 • برای تکرار یک انیمیشن از فریم ابتدایی تا فریم انتهایی و برعکس کدام حالت را در وضعیت LOOP انتخاب میکنیم؟ت:9 سخت

الف: Reverse

ب: Ping-Pong

ج: Forward

د: Backward

 

 • کدام جمله در مورد پنجره Modifier Stack صحیح نیست؟ت:10 سخت

الف : ترتیب قرار گیری دستورات اصلاحی در این پنجره مهم نیست.

ب: دستورات اصلاحی اعمال شده به جسم در این محل نشان داده می شود.

ج: پارامترهای دستورات اصلاحی اعمال شده ، در دسترس است.

د: دستورات از نوع Instance به صورت توپر (bold) نشان داده می شوند.

 

 • در هنگام Deformation ، پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟ت:6 متوسط

الف: باریک کردن موضوع

ب: تغییر مقیاس موضوع

ج: پخ زدن موضوع

د: چرخاندن و پیچاندن موضوع

 

 • در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟ت:6 سخت

الف: Decay

ب: Strength

ج: Planner

د: Conform

 

 • در اصلاحگر Edit Spline برای ویرایش اضلاع یا لبه های موضوع ، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ت:6 متوسط

الف: Spline

ب: Vertex

ج: Segment

د: Face

 

 • کدام فرمان Boolean  است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد؟ت:6 آسان

الف: Union

ب: Intersection

ج: Subtraction

د: Chamfer

 

 • در مدل سازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟ت:10 سخت

الف: Rectangle

ب: Line

ج: Circle

د: Text

 

 • کدامیک از اجسام مرکب (Compound Object) زیر، یک جسم را به جسم دیگری متصل می کند؟ت 10 سخت

الف: Scatter

ب: Connect

ج: Shape Merge

د: Terrain

 

 • کدامیک از اجسام مرکب (Compound Object) زیر، برای ایجاد عوارض زمین کاربرد دارد؟ت 10 سخت

الف: Scatter

ب: Connect

ج: Shape Merge

د: Terrain

 

 • کدامیک از اجسام مرکب (Compound Object) زیر، یک جسم را روی جسم دیگری پخش می کند؟ت 10 سخت

الف: Scatter 

ب: Connect

ج: Shape Merge

د: Terrain

 

 • کدام گزینه در مورد دوربین ها درست نیست ؟ت:7 متوسط

الف :  دوربین از نوع Target قابلیت چرخش در همه جهات را دارد.

ب:  برای فعال شدن نمای دوربین ، دکمه C را فشار می دهیم.

ج:  فقط دوربین Free  برای انیمیت به کار می رود.

د:  در دوربین هرچه فاصله کانونی کمتر باشد ، میدان دید بیشتر است.

 

 

 • برای ایجاد نمای دوربین از نمای جاری کدام کلید سریع کاربرد دارد ؟ت:7 سخت

الف: CTRL+ C

ب: CTRL+ V

ج: CTRL+A

د: CTRL+ S

 

 

 

 • در نورپردازی از چه نوری به عنوان نور کلیدی و اصلی استفاده می کنیم؟ ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target Spot

ج: Direct

د: Sky

 

 • در پنجره Material Editor توسط کدام گزینه می توانید رنگ ماده در برابر نور (انعکاس) را تنظیم کنید؟ت:8 متوسط

الف: Ambient

ب: Diffuse

ج: Specular

د: Opacity

 

 • در قسمت Map پنجره Material Editor ، کدام نقش با توجه به رنگهای تصویر بیت مپ مورد نظر ، روی سطح جسم برآمدگی یا تو رفتگی ایجاد می کند؟ت:8 متوسط

الف: Bump

ب: Reflection

ج: Orientation

د: Diffuse

 

 • ماده ای که به اجسام صحنه اعمال شده باشد چه نام دارد؟ت:8 آسان

الف: Slot

ب: Material

ج: Map

د: Hot

 

 • در پنجره Render ، با انتخاب گزینه Range می توان …………. را Render  کرد.ت:10 سخت

الف: فقط یک فریم

ب: فریم های ابتدایی

ج: محدوده ای از فریم ها

د: تمامی فریم ها

 

 • برای قراردادن تصویر در پس زمینه پروژه که در هنگام رندر نمایش داده شود، در پنجره Environment ، کدام گزینه بکار می رود؟ت:10 سخت

الف: Tint

ب: Environment Map

ج: Bitmap

د: Material Browser

 

 • کدام فرمت زیر می تواند توسط برنامه 3dsMax مورد Import قرار گیرد؟ ت:10 سخت

الف: Corel draw

ب: Photoshop

ج: Illustrator

د: Visual basic

 

 • کدام یک از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموار تر نشان می دهد؟ت:3 آسان

الف: Bounding box

ب: Wire frame

ج: Lit wire frame

د: Smooth

 

 • برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟ت:4 آسان

الف: Clone

ب: Align

ج: Array

د: Rotate

 

 • برای تکثیر کردن یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟ت:4 آسان

الف: Clone

ب: Align

ج: Array

د: Rotate

 

 • برای چرخاندن یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟ت:4 آسان

الف: Clone

ب: Align

ج: Array

د: Rotate

 

 

 • سریع ترین روش برای مدل سازی یک فنجان یا جام با استفاده از شکل دو بعدی کدام است؟ت:12 سخت

الف: Extrude

ب: Lathe

ج: Loft

د: Bevel

 

 • کدام دستور جهت انحنا و خم کردن موضوع استفاده می شود؟ت:5 متوسط

الف: Bend

ب: Edit spline

ج: Taper

د: Edit mesh

 

 • کدام دستور جهت منحنی کردن گوشه های ترسیم بکار میرود؟ت:5 متوسط

الف: Bend

ب: Chamfer

ج: Taper

د: Fillet

 

 • کدام گزینه یک سیستم ذره ای می باشد؟ت:6 متوسط

الف: Fog

ب: Volume light

ج: Patch

د: Snow

 

 • برای ایجاد مه کدام ابزار زیر بکار میرود ؟ت:6 متوسط

الف: Fog

ب: Volume light

ج: Patch

د: Snow

 

 

 • برای قرار دادن تصویر روی سطوح بیرونی و درونی یک موضوع از کدام نوع مواد استفاده می کنیم؟ت:8 سخت

الف: Wire

ب: Facet

ج: Face map

د: 2-Sided

 

 • تعداد دفعات تکرار شدن یک نقش یا Map بر روی جسم از کدام گزینه است؟ت:8 متوسط

الف: Offset

ب: Texture

ج: Tiling

د: Rotate

 

 • برای ایجاد حالت انیمیشن کدام ابزار بکار می رود؟ت:9 آسان

الف: Ambient

ب: Animate

ج: Fire ball

د: Position ranges

 

 • کدام دستور برای متحد کردن  و متصل کردن دو  موضوع بکار می رود؟ت:3 آسان

الف: Explode

ب: Attach

ج: Ungroup

د: Ngon

 

 • کلید میانبر نمای پایین کدام است؟ت:3 متوسط

الف: F

ب: B

ج: U

د: P

 

 • می خواهیم دستوری روی موضوع پیاده کنیم تا تحت ویرایش یا اصلاح قرار نگیرد.ت:3 متوسط

الف: Hide

ب: Hide by hit

ج: Freeze

د: Unfreeze

 

 • برای حرکت دوربین روی مسیر دلخواه از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:7 سخت

الف: Trajectory

ب: Create

ج: Move in Camera

د: Animate Camera

 

 • برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود(حول یک دایره )،کدام فرمان بکار میرود؟ت:4 متوسط

الف: Align

ب: Clone

ج: Array

د: Mirror

 

 • گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟ت:2 سخت

الف: اریب کردن گوشه ها

ب: انحنای گوشه ها

ج: چند ضلعی به دایره تبدیل می شود

د: تنظیم حالت محیطی یا محاطی

 

 • گزینه Refine در فرمان Edit Spline برای چه کاری مورد استفاده قرار می گیرد؟ت:5 متوسط

الف: گره ای را در موقعیت دلخواهی از شکل اضافه می کند.

ب: یک گره را به دو گره تبدیل می کند.

ج: چندین گره را توسط خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می کند.

د: شکل را بصورت بسته رسم میکند.

 

 • برای نرمتر کردن یا ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده می شود؟ت:8 سخت

الف: Shine strength

ب: Ambient

ج: Soften

د: Face map

 

 • برای اضافه کردن یک جسم به یک گروه ابتدا کدام ابزار بکار می رود؟ت:3 متوسط

الف: Assembly

ب: Open

ج: Attach

د: Detach

 

 • برای مشاهده نورهای صحنه و کنترل و مدیریت آنها کدام گزینه بکار می رود؟ت:7 سخت

الف: Light Tracer

ب:Light lister

ج:Light View

د:Light Management

 

 • در کدام قسمت انیمیشن می توان مسیر را تبدیل به Spline کرد؟ ت:9 سخت

الف:Assign Controller

ب:Path constraint

ج:PRS parameter

د:Trajectories

 

 • برای آنکه کل فریم های موجود رندر گرفته شود کدام حالت استفاده می شود؟ت:10  متوسط

الف:Single

ب:Active Time Segment

ج:Range

د:Frame

 

 • کدام یک از گزینه های زیر از فرمت های خروجی رندر نمی باشد؟ت:10 سخت

الف:AVI

ب:CIN

ج:EPS

د:DWG

 

 • برای ایجاد پیچش در یک موضوع از کدام اصلاح گر استفاده می شود؟ت:5 آسان

الف: Bend

ب:Taper

ج:Twist

د:Noise

 

 • از کدام اصلاح گر برای کاهش تعداد گره ها و سطح های موضوع استفاده می شود؟ت:6 متوسط

الف:MultiRes

ب:UVW Map

ج:Spherify

د:FFD

 

 • براي تعريف چند ضلعي منتظم از دايره محاطي از كدام مورد بايد استفاده كرد؟ ت:2 سخت

الف: Circumscribed

ب: Inscribed

ج: Circular

د: Edge

 

 • در ابزار ساخت Torus knot منظور از پارامترP چيست؟ ت:2 سخت

الف: تعداد پیچیدن گره ها به دور خودش

ب: تعداد مرتبه هاي پيچيدن لوله به دور مركز گره

ج: تعداد پيچيدن گره ها به لوله

د: تعداد پيچيدن لوله به دور خودش

 

 • كدام گزينه صحيح است؟  ت:9  سخت

الف: نرم افزار 3dsMax در پشت پرده از واحدي به نام فريم براي اندازه گيري زمان انيمیشنها استفاده مي كند.

ب: سرعت اجراي 25 فريم در ثانيه براي پخش انيمیشن از روي CD بر روي كامپيوترهاي مختلف مناسب است.

ج: هر چه تعداد فريمهاي بين دو فريم كليدي بيشتر باشد سرعت آن بخش بيشتر است.

د: هر فريم معادل 160 تيك مي باشد.

 

 • براي آنكه آرايه اي از يك جسم اطراف جسم ديگري بصورت دايره اي ايجاد شود چه بايد كرد؟ ت:4  سخت

الف: بايد سيستم مختصات مرجع آنرا بهLocal تغيير دهيم.

ب: بايد مركز ثقل جسم را روي Pivot Point Center تغيير دهيم.

ج: بايد سيستم مختصات مرجع آنرا بهPick  تغيیر دهيم.

د: شعاع دايره يا فاصله از مركز جسم را در مقدار Scale وارد كنيم.

 

 • به وسیله کدام دستور می توان یک گروه را از حالت گروه بندی خارج نمود؟  ت:3 آسان

الف: Ungroup

ب: Explode

ج: Attach

د: & Explode Ungroup

 

 • اگر بخواهیم تمام صفحه را تحت عمل جابجایی قرار دهیم کدام گزینه کاربرد دارد؟ ت:4  متوسط

الف: Maximize

ب: Pan

ج: Rotate

د: Arc Rotate

 

 • در دستور Array تفاوت بین Incremental و Total در چیست؟  ت:4  سخت

الف: در Total فقط می توان مقدار جابجایی یا Move را وارد کرد.

ب: در   Total  بایستی حتماً تمامی Scale ها مشابه باشند.

ج: Incremental برای هر موضوع تا موضوع بعدی است ولی Total برای اولین  موضوع تا آخرین موضوع است.

د: Incremental برای اولین  موضوع تا آخرین  موضوع است ولی در Total برای هر موضوع تا موضوع بعدی است.

 

 • برای تغییر مکان یا جابجا کردن مکان مرکز ثقل جسم یا Pivot Point به سراغ کدام قسمت می رویم؟ت:3 متوسط

الف: Create

ب: Hierarchy

ج: height mesh

د: Motion

 

 • در دستورهای منطقی (Boolean) کدام دستور برای تفاضل استفاده می شود؟ ت:6 متوسط

الف: Union

ب: Intersection

ج: Trim

د: Subtract

 

 • برای ترسیم پلکان از کدام دستور استفاده می شود؟ت:2 آسان

الف: Foliage

ب: Railing

ج: Compound

د: Stairs

 

 • برای ترسیم گیاهان از کدام دستور استفاده می شود؟ت:2 آسان

الف: Foliage           

ب: Railing

ج: Compound

د: Stairs

 

 • برای اینکه دوربین بر روی مسیر خاصی حرکت کند از کدام پانل اقدام می کنیم؟ ت:7 متوسط

الف: Camera  – Create

ب: Motion- Camera

ج: Motion- Trajectory

د: Camera  –   Align

 

 • در پنجره  دریافت فایل از اتو کد (Import) کدام گزینه باعث اتصال گره ها به یکدیگر می شود؟ ت:1 سخت

الف: Attach Vertex

ب: Auto – Smooth Vertex

ج: Auto – Weld Vertex

د: Auto- Join Vertices

 

 • اگر بخواهیم فایل برنامه را با فرمت فشرده یا .Zip  ذخیره کنیم به سراغ کدام دستور می رویم ؟ت:4 متوسط

الف: Archive

ب: Export

ج: publish to DWF

د: Summary

 

 • براي UNDO كردن تغييرات ایجاد شده در نماي  Viewportو برگشت به حالت نمایش قبلی از کدام گزینه استفاده مي شود؟ ت:3 متوسط

الف: CTRL+Y

ب: CTRL+Z

ج: SHIFT+ A

د: SHIFT+ Z

 

 • كدام يك از ابزارهاي Viewport Navigation در نماي پرسپكتيو با نماهاي دو بعدی تفاوت دارد؟ت:3 متوسط

الف: Arc rotate

ب: Pan

ج: Field Of View

د: Zoom window

 

 •  كدام تركيب كليدي براي نمايش صفحه تنظیمات رندر بكار ميرود؟ ت:10 متوسط

الف: F10

ب: Alt+ F10

ج: Ctrl+ F10

د: Shift + F10

 

 • براي Freeze يك جسم از كدام پانل فرمان استفاده مي شود؟  ت :4 متوسط

الف: Hide

ب: Modify

ج: Display

د: Create

 

 • براي کم كردن يك جسم از يك گروه از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:3 آسان

الف: Detach

ب: Compound

ج: Explode

د: Attach

 

 

 • کدام جمله نادرست است؟ ت:4 متوسط

الف : Zoom بر روی نمای جاری تأثیر دارد، ولی Zoom All بر روی همه نماها تأثیر دارد.

ب: Zoom Extents در نمای جاری بر روی همه موضوعات عمل بزرگ نمایی را انجام می دهد.

ج: Zoom Extents All  در همه نماها بر روی همه موضوعات عمل بزرگ نمایی را انجام می دهد.

د: Zoom Region در همه نماها بر روی یک ناحیه انتخابی عمل بزرگ نمایی را انجام می دهد.

 

 • گزینه Kerning در فرمان Text چه کاری انجام میدهد؟ت:5 سخت

الف: سایز فونت

ب: فاصله بین سطرها

ج: فاصله بین حروف

د: زاویه شیب متن

 

 • برای انتخاب کردن اجسام توسط رسم دایره ، کدام گزینه استفاده می شود؟ت:3 متوسط

الف: Fence

ب: Rectangular

ج: Lasso

د: Circular

 

 • سرعت اجرای انیمیشن برای اجرای فیلمهای سینمایی استاندارد چقدر است؟ت:9 متوسط

الف: 24 fps

ب: 25 fps

ج: 30 fps

د: 30 Ticks

 

 • برای ایجاد برچسب زمان برای فریم های صحنه از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:9 متوسط

الف: Add Label

ب: Edit Tag

ج: Add Tag

د: Edit Label

 

 •  در اصلاحگر  Edit Mesh پارامتر Element باعث می شود که این تابع بر روی کدام قسمت شکل تأثیر گذارد؟ت:5 متوسط

الف: گره های شکل

ب: اضلاع یا لبه ها

ج: کل موضوع

د: سطوح موضوع

 

 • در اصلاحگر  Edit Spline ، گزینه Refine برای چه منظوری استفاده می شود؟ت:5 متوسط

الف: اضافه کردن گره

ب:  شکستن گره موجود به دو گره متصل

ج: اتصال چندین گره توسط یک خط مستقیم

د: بستن شکل

 

 

 • برای همسو کردن دوربین با یک نما ، از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:7 متوسط

الف: Place Camera

ب: Set Camera

ج: Auto Camera

د: Align Camera

 

 • نرم افزار مکس دارای — نور پیش فرض است که از طریق پنجره —– فعال / غیر فعال می شوند.ت:7 سخت

الف: View port Configuration – 3

ب: Customize – 3

ج: View port Configuration – 2

د: Customize – 2

 

 • در پنجره Material Editor با کاهش کدام گزینه موضوع شفاف می شود؟ت:8 سخت

الف: Opacity

ب: Contrast

ج: Specular

د: Diffuse

 

 • برای ساختن یک خورشید کدام افکت به کار می رود؟ت:7 متوسط

الف: Volume Fog

ب: Volume Light

ج: Lens effect

د: Fire

 

 • برای پنهان کردن موضوع با تکیه بر دسته بندی یا خانواده آن کدام حالت می باشد؟ت:3 متوسط

الف: Hide by hit

ب: Hide by category

ج: Hide by name

د: Hide by selected

 

 •  در کدام حالت موضوع اصلی و کپی شده ارتباط و وابستگی نخواهند داشت؟ت:4 متوسط

الف: Copy

ب: Reference

ج: Instance

د: Pivot point

 

 •  کدام گزینه دستور رسم مارپیچ یا فنر است؟ت:2 آسان

الف: Helix

ب: Donut

ج: Ring wave

د: Ellipse

 

 • کدام روش اجازه می دهد که شکل 2 بعدی را در امتداد مسیر دلخواهی مدل سازی کنیم؟ت:5 متوسط

الف: Extrude

ب: Lathe

ج: Loft

د: Bevel

 

 • کدام دستور جهت باریک شدن تدریجی موضوع بکار میرود؟ت:5 متوسط

الف: Bend

ب: Edit spline

ج: Taper

د: Edit mesh

 

 • کدام دستور زیر ناحیه تفاضلی بین دو موضوع را در نظر می گیرد؟ت:6 آسان

الف: Union

ب: Intersection

ج: Subtraction

د: Chamfer

 

 • برای رسم کره هندسی کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان

الف: Sphere

ب: Geo sphere

ج: Cone

د: Tube

 

 • برای رسم کره کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان

الف: Sphere

ب: Geo sphere

ج: Cone

د: Tube

 

 • برای رسم لوله کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان

الف: Sphere

ب: Geo sphere

ج: Cone

د: Tube

 

 • برای رسم مخروط کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان

الف: Sphere

ب: Geo sphere

ج: Cone

د: Tube

 

 

 • کدام منبع نور، شعاع های نور خود را در یک امتداد واگرا منتشر می کند؟ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target spot

ج: Target direct

د: Sky light

 

 • کدام منبع نور، شعاع های نور خود را در یک امتداد مستقیم منتشر می کند؟ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target spot

ج: Target direct

د: Sky light

 

 • برای قرار دادن تصویر دلخواه روی احجام از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط

الف: Bitmap

ب: Raytrace

ج: Shellac

د: Checker

 

 • برای قرار دادن تصویر شطرنجی روی احجام از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط

الف: Bitmap

ب: Raytrace

ج: Shellac

د: Checker

 

 • برای ایجاد انعکاس در تنظیمات Reflection از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط

الف: Bitmap

ب: Raytrace

ج: Shellac

د: Checker

 

 

 • برای قرار دادن تصویر روی هر یک از سطوح یا Polygon های یک موضوع از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 سخت

الف: Wire

ب: Facet

ج: Face map

د: 2-Sided

 

 • کدام کلید باعث میشود نمای جاری یا فعال به حداکثر اندازه برسد؟ت:4 متوسط

الف: Alt +V

ب: Alt +U

ج: Alt +W

د: Alt +M

 • با کدام حالت می توان خاصیت له شدگی برای موضوع Torus Knot دلخواه ایجاد کرد؟ت:5 سخت

الف: Uniform scale

ب: Non-uniform scale

ج: Squash scale

د: Eccentricity

 

 • گره ای که به صورت زاویه ای و نوک تیز می باشد چه نام دارد؟ت:5 متوسط

الف: Corner

ب: Smooth

ج: Turbo-Smooth

د: Bezier

 

 •  کدام گزینه برای خاصیت خود القايی نور (منیر یا خود درخشندگی) برای مواد می باشد؟ ت:8 سخت

الف: Shininess

ب: Self-Illumination

ج: Opacity

د: Reflection

 

 • برای نمایش آماری کل صحنه ها یا فایل باز شده،کدام دستور کاربرد دارد؟ت:1 سخت

الف: File properties

ب: Summary info

ج: Summary layout

د: Summary viewport

 

 • برای داشتن یک مقطع I شکل کدام ابزار بکار می رود؟ت:2 متوسط

الف: WRectangle

ب: Channel

ج: Wide Flange

د: Angle

 

 • رنگ اصلی سطح موضوع یا بخشی که در نور کامل قرار دارد کدام حالت است؟ت:8 متوسط

الف: Ambient color

ب: Diffuse color

ج: Specular color

د: Self-Illumination

 

 • رنگ قسمت درخشنده که نور روی آن متمرکز شده است کدام حالت می شود؟ت:8 متوسط

الف: Ambient color

ب: Diffuse color

ج: Specular color

د: Self-Illumination

 

 • کلید میانبر پنجره مواد کدام گزینه است؟ت:8 آسان

الف: R

ب: B

ج: P

د: M

 

 •  کدام ماده شکل و بعد احجام 3 بعدی را به اشکال 2 بعدی تبدیل می کند؟ت:8 متوسط

الف: Multi / Sub object

ب:  Shellac

ج:Ink ‘n Paint

د:Double sided

 

 • کدام حالت انیمیشن زیر برابر با 25 فریم در هر ثانیه است؟ت:9 متوسط

الف:NTSC

ب:PAL

ج:Film

د:Custom

 

 • در کدام حالت از رندر لبه های تصویر پله پله نمایش داده می شود؟ت:10 متوسط

الف:Aliasing

ب:Anti Aliasing

ج:Filter

د:Sharpening

 

 •  برای پخش کردن یک موضوع روی یک موضوع دیگر کدام گزینه بکار می رود؟ت:6 متوسط

الف: Morph

ب:Scatter

ج:Conform

د:ProBoolean

 

 • کدام ابزار برای ساخت عوارض زمین کاربرد دارد؟ت:6 آسان

الف: Loft

ب:Lathe

ج:Terrain

د:ProCutter

 

 • براي اضافه كردن يك جسم به يك گروه از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:3 آسان

الف: Add

ب: Compound

ج: Explode

د: Attach

 

 • براي تغيير ابعاد يك جسم از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:4 آسان

الف: Move

ب: Uniform

ج: Scale

د: Rotate

 

 • در عملياتهاي بولي روي اسپلاين از كدام دستور براي اشتراك دو اسپلاين استفاده مي شود؟ت:5 آسان

الف: Union

ب: Uniform

ج: Intersection

د: Subtraction

 

 • براي موزاييكي كردن سطح يك جسم و افزایش تعداد سگمنت های جسم از دستور …… استفاده مي شود؟ت:5 آسان

الف: Tile

ب: Optimize

ج: Tessellate

د: Meshsmooth

 

 •  برای ترسیم اشیا معماری به سراغ کدام قسمت می رویم؟ت:2 آسان

الف: Splines

ب: Primitives

ج: NURBS

د: AEC Objects

 

 • اگر بخواهیم فایل برنامه را با فرمت هایی غیر از Max ذخیره کنیم به سراغ کدام دستور می رویم؟ت:4 آسان

الف: Archive

ب: Export

ج: Publish To DWF

د: Summary

 

 •  براي کپی کردن اجسام از چه دستوری استفاده ميشود؟ت:4 آسان

الف: Align

ب: Clone

ج: Mirror

د: Position

 

 • ميانبر صفحه كليدي كادر محاوره اي انتخاب اجسام بر اساس نام آنها چيست؟ت:3 آسان

الف: N

ب: H

ج: D

د: K

 

 •  جهت بهم ريختگي سطح يك جسم از دستور……….. استفاده مي شود؟ ت:5 متوسط

الف: Twist

ب: Ripple

ج: Noise

د: Bend

 

 • کدامیک از منابع نور در  3dsmax   میباشد؟ت:7 متوسط

الف: Advanced-Standard

ب: photometric-standard

ج: photometric-normal

د: advanced-normal

 

 • در فرمان Mirror گزینه Offset چه مفهومی دارد؟ت:4 متوسط

الف: تنظیم نوع و کلاس موضوع اصلی

ب: انتخاب محور تقارن موضوع اصلی

ج: فاصله بین موضوع اصلی تا قرینه موضوع اصلی

د: حذف کردن موضوع اولیه

 

 • با کدام دستور می توان دو سر (گره) یک شکل باز را بست؟ت:5 متوسط

الف: Refine

ب: Weld

ج: Connect

د: Close

 

 • كدام يك از اجسام زير در قسمت احجام سه بعدی پایه  (Standard Primitive)می باشد؟ت:2 متوسط

الف: Hedra

ب: Torus Knot

ج: C-Ext

د: Teapot

 

 • پسوند فايلها در تهيه پشتيبان اتوماتيك به چه صورت خواهد بود؟  ت:1 متوسط

الف: MX

ب: BAK

ج: 3DS

د: MAX

 

 • در كدام شيوه نمايشي فقط محدوده اطراف جسم نمايش داده مي شود؟   ت:1 آسان

الف: WIRE FRAME

ب: SMOOTH

ج: FACET

د: Bounding Box

 

 • براي پنهان سازي يك جسم از كدام پانل دستورات (Command Panel) استفاده مي شود؟   ت:3  آسان

الف: Hide

ب: Modify

ج: Display

د: Create

 

 • نگه داشتن كدام كليد به همراه رسم جعبه باعث مي شودكه قاعده جعبه مربع شود؟ ت:2  متوسط

الف: Ctrl

ب: Shift

ج: Alt

د: Ctrl+Shift

 

 • كدام يك از اجسام زير در هنگام ساخت آنها روش ورودي از صفحه كليد ندارند؟ ت:2  سخت

الف: Hedra

ب: Torus Knot

ج: C-Ext

د: Teapot

 

 •  براي آنكه همه  Modifierهاي جسم كپي با جسم اصلي، مشترك باشد از كدام دستور ميتوان استفاده نمود؟ ت:4  متوسط

الف: Clone

ب: Copy

ج: Instance

د: Reference

 

 •  براي پخش انيميشن از چه كليدي در صفحه كليد استفاده مي شود؟ ت:9   سخت

الف: &

ب: *

ج: /

د:,

 

 • كدام يك از دستورات زير دو اسپلاين را با هم تركيب مي كند؟ت:5   آسان

الف: Union

ب:                 Cut

ج: Uniform

د: Intersection

 

 • كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه يك راس یا Vertex گرد شود؟ت:5 متوسط

الف: Chamfer

ب: Cross Insert

ج: Fillet

د: Smooth

 

 • کدام منبع نور،شعاع های نور خود را در یک امتداد موازی منتشر می کند؟ت:7 متوسط

الف: Omni

ب: Target spot

ج: Target direct

د: Sky light

 

 •  اگر بخواهیم ابعاد صفحه مقطع یا Section نامحدود فرض شود،کدام گزینه است؟ت:5 متوسط

الف: Manually

ب: Section boundary

ج: Section moves

د: Infinite

 

 • رنگ محیطی یا قسمتی از موضوع که در نور کمتری قرار دارد کدام حالت می شود؟ت:8 متوسط

الف: Ambient color

ب: Diffuse color

ج: Specular color

د: Self-Illumination

 •  هر ثانیه و هر فریم بترتیب از راست به چپ برابر چند تیک می باشد؟ ت:9 سخت

الف: 4200 – 200

ب: 200 – 4200

ج: 4800 – 160

د: 160 – 4800

 

 • به کمک کدام حالت می توان جلوه های ویژه را در رندر به کار افزود؟ت:10 سخت

الف: Panorama Exporter

ب:Panoramic

ج:Panorama render

د:Video Post

 

 • کدام اصلاح گر برای ایجاد موج های هم مرکز بکار می رود؟ت:5 متوسط

الف:Noise

ب:Ripple

ج:Skew

د:Lattice

 

 • تركيب صفحه كليدي نمايTop  داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 آسان

الف: T

ب: E

ج: $

د: D

 

 • اگر بخواهیم یک موضوع به هیچ وجه تحت اصلاح یا ویرایش قرار نگیرد از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:3 متوسط

الف: Hide

ب: Freeze

ج: Unhide

د: unfreeze

 

 •  پس از آنکه یک سطح دو بعدی به mesh  تبدیل شد با کدام اصلاحگر می توان به آن ارتفاع داد و تبدیل به یک حجم سه بعدی نمود؟ت:5 متوسط

الف: Edit Spline

ب: Bend

ج: Edit Mesh

د: Extrude

 

 • براي آنكه ارتباط یک طرفه در کپی برقرار باشد از كدام دستور ميتوان استفاده نمود؟ت:4 متوسط

الف: Clone

ب: Copy

ج: Instance

د: Reference

 

 

 • حداکثر زمانی که یک طرح می تواند تحت رندر قرار گیرد چقدر است؟ت:10 متوسط

الف: 5 دقیقه

ب: 2 ساعت

ج: بستگی به طرح مورد نظر و تنظیمات کاربر برای رندر دارد.

د: بستگی به تنظیمات کاربر برای رندر دارد.

 

 • کدام گزینه در مورد جسم Section نادرست است؟ت:5 متوسط

الف:  Section بر روی اجسام سه بعدی قابل اجراست.

ب :  یک جسم مقطعی است که توسط صفحه گذرنده از داخل یک جسم سه بعدی بوجود می آید.

ج:  جسم Section حتما باید جسم اصلی را قطع کند تا برش ایجاد شود.

د:  صفحه ایجاد شده توسط Section را میتوان تحت عمل جابجایی ، دوران و مقیاس قرار داد.

 

 • کدام ابزار نمای جاری یا فعال را حداکثر یا تمام صفحه می کند؟ت:4 متوسط

الف: Zoom

ب: Min/Max toggle

ج: Snap

د: Grid

 

 • در فرمان Line اگر بخواهیم دو طرف گره حالت انحنا وجود داشته باشد ولی لزوما دارای شیب برابر نباشد کدام گزینه بکار میرود؟ت:5 متوسط

الف: Smooth

ب: Bezier

ج: Corner

د: Optimize

 

 • برای تنظیم شدت روشنایی در یک منبع نور کدام گزینه را بکار می برید؟ت:7 متوسط

الف: Contrast

ب: Multiplier

ج: Affect diffuse

د: Affect specular

 

 • فرامین Line و Arc در کدام قسمت قرار دارند؟ت:2 متوسط

الف: Create/Shapes/Splines

ب: Create/shapes/Particle

ج: Create/Splines/shapes

د: Create/splines/Particle

 

 •  در فرمان Star اگر مقدار پارامتر Distortion برابر صفر باشد،کدام حالت زیر میشود؟ت:2 متوسط

الف: چرخش و مایل شدن پره ها

ب: صاف و یکنواخت بودن پره ها

ج: انحنای نوک پره ها

د: انحنای پایه پره ها

 

 • این اصلاح گر با چرخاندن شکل 2 بعدی حول محور مختصاتش آنرا 3 بعدی می کند؟ت:5 متوسط

الف:Modifier Stack

ب:Extrude

ج:Lathe

د:Axis Rotate

 

 • سایه سازها یا Shader ها برای کدام ماده می باشد؟ت:8 متوسط

الف: Architectural

ب: Multi/sub object

ج: Standard

د: Matte/shadow

 

 • کدام یک از گزینه های زیر از موضوعات مرکب (Compound Object) نمی باشد؟ ت:6  متوسط

الف: Terrain

ب: Boolean

ج: Scatter

د: UVW Map

 

 •  کدام یک از گزینه های زیر برای ساخت، حداقل به 2 موضوع نیاز دارد؟ ت:6  سخت

الف: Geometry

ب: Modifier

ج: Compound

د: Hierarchy

 

 • برای منعکس کردن گره های یک موضوع بر روی سطح موضوعی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟     ت:6 متوسط

الف: Morph

ب: Scatter

ج: Conform

د: Boolean

 

 • کدام یک از ابزارهای زیر شکل دیگری از Boolean می باشد؟ ت:6 متوسط

الف: ProCutter

ب: Terrain

ج: Morph

د: Scatter

 

 • ابزار Terrain برای ساخت عوارض زمین به چه شکلی نیاز دارد؟ ت:6 متوسط

الف: Box

ب: Spline

ج: Hedra

د: Modifier

 

 • برای متحرک سازی مواد و نقش ها از کدام نقش زیر استفاده می شود؟ ت:9 آسان

الف: Gradient

ب: Checker

ج: Perlin Marble

د: از هر نقشی می توان استفاده نمود.

 

 • عمل پرداخت صحنه را چه می گویند؟ ت:10  آسان

الف: Motion

ب: Render

ج: Animate

د: Create

 

 

 • کدام حالت زیر از اولین مراحل انجام کار در برنامه مکس است؟ ت:11  آسان

الف: شناخت سخت افزارهای کامپیوتر

ب: یادگیری پیشرفته ویندوز

ج: نصب و رجیستر کردن برنامه

د: توانایی کار در شبکه

 

 • کدام گزینه زیر برای ساخته شدن در مکس مناسب نمی باشد؟ ت:12 متوسط

الف: وسایل دکوراسیون داخلی

ب: نماهای سازه ها

ج: محوطه سازی

د: پلان ها و نقشه های سازه ای

 

 • کدام یک از قطعات کامپیوتر در برنامه مکس بالاترین کاربرد را دارد؟ ت:12 متوسط

الف: کارت گرافیکی

ب: کیبورد

ج: CPU

د: RAM

 • برا رسم یک موضوع دو بعد مربع از کدام دستور استفاده میكنيد؟

الف: Ellipse

ب: Box

ج: Chamfer Box

د: Rectangle

 

 • براي اينكه بتوان ضخامت يك خط را كه توسط دستور Line رسم شده است تغيير داد بايد از كدام گزينه استفاده كرد؟

الف: Adaptive

ب: Thickness

ج: Renderable

د: Optimize

 • چنانچه بخواهيم كماني را كه توسط ابزار Arc رسم نموده ايم به صورت مسيري بسته تبديل شود بايد كدام گزينه را فعال كنيم؟

الف: Reverse

ب: Pie Slice

ج: Center-End-End

د: End-End-Middle

 • جهت ايجاد اغتشاش در سطح يك موضوع از كدام دستور استفاده مي كنيد؟

الف: Noise

ب: Wave

ج: Ripple

د: Twist

 • براي خلق حجمهايي مانند كوزه يا جام كدام دستور پر كاربردتر است؟

الف: Bevel

ب: Lathe

ج: Bevel Profile

د: Taper

 • براي ويرايش يك مسير دو بعدي كافيست از اصلاحگر ……………. استفاده كنيم؟

الف: Edit Mesh

ب: Edit Base Objects

ج: Edit Spline

د: Edit Patch

 • براي اينكه موضوع دو بعدي قابل راندو شدن (رندر شدن – Render) باشد چه گزينه اي را فعال مي كنيد؟

الف: Render

ب: Renderable

ج: Intersect

د: Thickness

 • براي تنظيم جهت خم شدگي در دستور Bend از كدام گزينه استفاده مي كنيم؟

الف: Bend Axis

ب: Limits

ج: Angle

د: Direction

 • براي اينكه بتوانيد يك حالت موج مانند را بر روي موضوعاتتان ايجاد نمائيد بايد از دستور ……………….. استفاده كنيد؟

الف: Twist

ب: Wave

ج: Noise

د: Taper

 • براي شبيه سازي پرچمي كه در وزش باد قرار گرفته كدام دستور كاربردي تر است؟

الف: Ripple

ب: Wave

ج: FFD

د: Conform

 

 • براي خلق يك حجم مكعب از چه ابزاري استفاده مي كنيد؟

الف: Cone

ب: Rectangle

ج: Box

د: Sphere

 • كداميك از حجمهاي زير مربوط به بخش Standard Primitives نيست؟

الف: Pyramid

ب: Donut

ج: Teapot

د: Torus

 

 • كدام حجم مربوط به بخش Extended Primitives مي باشد .

الف: Section

ب: Pyramid

ج: Tripatch

د: Ringwave

 

 • براي خلق مكعبي كه لبه هاي آن پخ خورده باشد از كدام ابزار استفاده مي كنيد؟

الف: Geongon

ب: Box

ج: Chamfer Box

د: Spindle

 • براي ايجاد يك ديوار دو جداره از كدام حجم استفاده مي كنيد؟

الف: Ngon

ب: L-Ext

ج: Donut

د: E-Ext

 • براي خلق يك ديوار سه جداره كدام ابزار كاربردي تر است؟

الف: C-Ext

ب: L-Ext

ج: Prism

د: Hedra

 

 • جهت تنظيم موقعيت مركز جابجايي چرخش و تغيير سايز يك موضوع از كدام دستور استفاده مي نمائيد؟

الف: Motion

ب: IK

ج: Affect Pivot

د: Alignment

 • براي قرار دادن يك طرح Bitmap بر روي موضوع از چه ماده اي استفاده مي كنند؟

الف: Ambient Color

ب: Spaecular Color

ج: Diffuse Color

د: Opacity

 

 • برای ایجاد مه که به فضای محدودی محبوس شده باشد ، از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف : Utilities / Atmospheric Apparatus

ب: Utilities / Atmospheric Bounds

ج: Utilities / Atmospheric

د: چنین امکاناتی در مکس وجود ندارد.

 

 • فرمان Reset در منوی File چه عملی انجام می دهد؟

الف : فایل جدید با تمام موضوعات  فایل جاری ایجاد میکند.

ب: فایل جدید با تمام موضوعات و سلسه مراتب فایل جاری ایجاد میکند.

ج: فایل جدید بدون هیچ موضوعی از فایل جاری ایجاد میکند.

د: از نرم افزار خارج شده و مجدداً نرم افزار اجرا میشود.

 

 • فرمان Clone از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : موضوع انتخاب شده را تکثیر میکند.

ب: فایل انتخاب شده را تکثیر میکند.

ج: موضوع انتخاب شده را در فاصله مشخص تکثیر میکند.

د: موضوع انتخاب شده را حذف میکند.

 • فرمان Delete از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : موضوع انتخاب شده را تکثیر میکند.

ب: فایل انتخاب شده را حذف میکند.

ج: ارتباطات موضوع انتخاب شده را حذف میکند.

د: موضوع انتخاب شده را حذف میکند.

 

 • فرمان Select instance از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : کلیه اشیای شبیه به موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

ب: کلیه اشیای کپی شده مستقل از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

د: کلیه اشیای کپی شده با رابطه دوطرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

 

 • فرمان Select Similar از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : کلیه اشیای شبیه به موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

ب: کلیه اشیای کپی شده مستقل از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

د: کلیه اشیای کپی شده با رابطه دوطرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

 

 

 • فرمان Select All از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : کلیه اشیای شبیه به موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

ب: کلیه اشیای موجود در صحنه را انتخاب میکند.

ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

د: کلیه اشیای کپی شده با رابطه دوطرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

 

 • فرمان Select None از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : کلیه اشیای انتخاب شده در صحنه را از انتخاب خارج میکند.

ب: کلیه اشیای موجود در صحنه را انتخاب میکند.

ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

د: کلیه اشیای کپی شده با رابطه دوطرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

 

 • فرمان Select Invert از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : کلیه اشیای انتخاب شده در صحنه را از انتخاب خارج میکند.

ب: کلیه اشیای موجود در صحنه را انتخاب میکند.

ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

د: کلیه اشیای انتخاب شده در صحنه را از انتخاب خارج کرده و بقیه را انتخاب میکند.

 

 • حالتهای انتخاب Selection Region از منوی Edit چه حالت هایی دارد؟

الف:Rectangular و Magic و Fence و Lasso و  Paint

ب: Rectangular و Circular و Text و Lasso و  Paint

ج: All و Circular و Fence و Lasso و  Paint

د: Rectangular و Circular و Fence و Lasso و  Paint

 • حالت انتخاب Rectangular Selection Region از منوی Edit چه حالتی عمل انتخاب را انجام میدهد؟

الف : انتخاب به شکل چهار ضلعی

ب: انتخاب به شکل دایره‌ای

ج: انتخاب به شکل فنس

د: انتخاب به شکل کمند

 • حالت انتخاب Circular Selection Region از منوی Edit چه حالتی عمل انتخاب را انجام میدهد؟

الف: انتخاب به شکل چهار ضلعی

ب: انتخاب به شکل کمند

ج: انتخاب به شکل فنس

د: انتخاب به شکل دایره‌ای

 • حالت انتخاب Paint Selection Region از منوی Edit چه حالتی عمل انتخاب را انجام میدهد؟

الف: انتخاب به شکل چهار ضلعی

ب: انتخاب به شکل فنس

ج: انتخاب به صورت قلم مو

د: انتخاب به شکل کمند

 

 • اگر در حین انتخاب گزینه Windowفعال باشد چه حالتی اتفاق می افتد؟

الف: فقط اجسام بیرون پنجره انتخاب،انتخاب میشوند.

ب: کلیه اجسام  موجود در صحنه انتخاب میشوند.

ج: فقط اجسام درون پنجره انتخاب،انتخاب میشوند.

د: کلیه اجسامی که خط انتخاب روی آنها یا درون آنها باشد انتخاب میشوند.

 

 • اگر در حین انتخاب گزینه Crossingفعال باشد چه حالتی اتفاق می افتد؟

الف: فقط اجسام بیرون پنجره انتخاب،انتخاب میشوند.

ب: کلیه اجسام  موجود در صحنه انتخاب میشوند.

ج: فقط اجسام درون پنجره انتخاب،انتخاب میشوند.

د: کلیه اجسامی که خط انتخاب روی آنها یا درون آنها باشد انتخاب میشوند.

 

 

 

 • فرمان Manage Selection Sets… از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : مجموعه انتخاب را مدیریت می کند.

ب: برای مدیریت کلیه اشیای انتخاب شده در صحنه می باشد.

ج: گروه ها را انتخاب می کند.

د: گروه ها را مدیریت می کند.

 

 • فرمان Object Propertis… از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : اشیای انتخاب شده را مدیریت می کند.

ب: خصوصیات شی فعال را نمایش می دهد.

ج: خصوصیات فایل جاری را نمایش می دهد.

د: خصوصیات صحنه فعال را نمایش می دهد.

 

 • فرمان Object Propertis… از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟

الف : اشیای انتخاب شده را مدیریت می کند.

ب: خصوصیات شی فعال را نمایش می دهد.

ج: خصوصیات فایل جاری را نمایش می دهد.

د: خصوصیات صحنه فعال را نمایش می دهد.

 

 • فرمان Attach از منوی Group چه عملی انجام می دهد؟

الف : اشیای انتخاب شده را به گروه اضافه می کند.

ب: کلیه اشیای انتخاب شده را به هم متصل می کند.

ج: اشیای انتخاب شده را از گروه کم می کند.

د: شی فعال را به شی دیگر متصل میکند.

 

 • فرمان Dettach از منوی Group چه عملی انجام می دهد؟

الف : اشیای انتخاب شده را به گروه اضافه می کند.

ب: کلیه اشیای انتخاب شده را به هم متصل می کند.

ج: اشیای انتخاب شده را از گروه کم می کند.

د: شی فعال را به شی دیگر متصل میکند.

 

 • فرمان Explode  از منوی Group چه عملی انجام می دهد؟

الف : یگ گروه را از حالت گروه خارج می کند.

ب: کلیه اشیای انتخاب شده را به هم متصل می کند.

ج: اشیای انتخاب شده را از گروه کم می کند.

د: کلیه گروه ها را جدا و متلاشی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا